Nội dung

Cung cấp tủ điện biến áp cách ly y tế, hệ thống giám sát và hệ thống thông tin phòng mổ